Work With Us

บริษัท เอที ครีเอทีฟ โซลูชั่น จำกัด กำลังเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงาน เพื่อเข้ามาร่วมเป็นทีมงานในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ด้วยระบบ CMS

ตอนนี้ เอที ครีเอทีฟ โซลูชั่น เรากำลังทำ STARTUP เกี่ยวกับระบบ Omni Channel ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยให้ร้านค้าออนไลน์ที่มีช่องทางการจัดจำหน่ายหลายที่สามารถจัดการคำสั่งซื้อและสต๊อกสินค้าได้อย่างง่ายดาย ทีมงานของเรากำลังรอคุณอยู่

หากท่านใดกำลังสนใจในเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ eCommerce และการจัดทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือต้องการเติบโตไปในสายงาน eCommerce, การค้าขายออนไลน์ คุณมาถูกทางแล้ว ส่ง Resume มาเลย จะรออะไร 🙂

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

Senior PHP Developer (Yii Framework) 3 ตำแหน่ง

หน้าที่และงานที่ต้องรับผิดชอบ

 • วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน ออกแบบฐานข้อมูล
 • พัฒนา Web Application ทั้งในส่วนของ Front end และ Back end
 • ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล โปรแกรมที่ใช้เชื่อมโยง รวมถึงปรับปรุงฐานข้อมูล
 • วิเคราะห์และออกแบบระบบการทำงานตามความต้องการของลูกค้า
 • ร่วมเสนอแนวทางการพัฒนาระบบที่สามารถตอบโจทย์ของแต่ละโครงการ
 • ตรวจสอบงานให้แน่ใจว่าเสร็จสมบูรณ์ ไม่มีข้อผิดพลาด และได้มาตรฐานของบริษัท

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ในการใช้ Yii Framework มาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี และมีผลงาน Online อยู่
 • มีความรู้และเขียนภาษา PHP และ JavaScript, AJAX เป็นอย่างดี
 • เคยจัดการกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data
 • พัฒนาเว็บไซต์ตาม UI / UX / Wireframe ที่ได้ออกแบบไว้
 • มีความรู้ในเรื่องระบบ Google API, Facebook API, LINE API
 • ถ้ามีผลงานด้านการพัฒนาเว็บไซต์ eCommerce จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบ CMS ตัวใดตัวหนึ่ง เช่น WordPress และ Magento
 • สามารถ Customize Code ของ CMS ค่ายต่างๆได้
 • สามารถ เขียน HTML ในรูปแบบ HTML5/CSS3, Media query, หรือ ใช้ framwork ต่างๆของ CSS ใด้, Table less CSS, Bootstrap
 • มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีวินัย มีทัศนคติที่ดี มีความกระตือรือร้น สนใจ และใส่ใจในงาน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีความรักในการใช้ Open source CMS และติดตามข่าวสาร การ Update ต่างๆอยู่เสมอ

Web Content Editor 2 ตำแหน่ง

หน้าที่และงานที่ต้องรับผิดชอบ

 • สร้าง Content คุณภาพเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ เพื่อใช้ในการนำเสนอบน Online Channels ทั้งหมด (Social Media, Official website)
 • เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ โปรโมชั่น กิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) ร่วมกับทีมการตลาดของบริษัท
 • ดูแล บริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) ต่างๆของบริษัท
 • ค้นหาข้อมูลและนำมาเรียบเรียงใหม่ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูแล Artwork ของ Content ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับที่กำหนด
 • มีความสามารถในการทำภาพประกอบบน Web Site
 • เกาะติดกระแสใหม่ๆ เทรนด์ปัจจุบัน หรือข่าวสาร เพื่อนำมาคิดริเริ่มและสร้างเนื้อหา หรือถ่ายถอดเรื่องราวต่างๆ ให้น่าสนใจและทันต่อเหตุการณ์
 • วางแผนและดำเนินการจัดการข้อมูลและปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บไซต์และ ช่องทางอื่นๆ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันสมัย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงานและดำเนินชีวิต
 • มีความรับผิดชอบสูง มีทักษะในการสื่อสารดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีหากมีประสบการณ์ในตำแหน่ง Content จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีวินัย มีทัศนคติที่ดี มีความกระตือรือร้น สนใจ และใส่ใจในงาน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

Senior Web Developer (PHP) 2 ตำแหน่ง

หน้าที่และงานที่ต้องรับผิดชอบ

 • วิเคราะห์และออกแบบระบบ ออกแบบฐานข้อมูล
 • พัฒนาระบบ Content Management System ตามระบบมาตรฐานของบริษัท
 • ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล โปรแกรมที่ใช้เชื่อมโยง รวมถึงปรับปรุงฐานข้อมูล
 • วิเคราะห์และออกแบบระบบการทำงานตามความต้องการของลูกค้า
 • ร่วมเสนอแนวทางการพัฒนาระบบที่สามารถตอบโจทย์ของแต่ละโครงการ
 • ตรวจสอบงานให้แน่ใจว่าเสร็จสมบูรณ์ ไม่มีข้อผิดพลาด และได้มาตรฐานของบริษัท

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการเขียนโปรแกรม อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้และเขียนภาษา PHP และ JavaScript เป็นอย่างดี
 • มีพื้นฐานความรู้และเข้าใจในการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และคำสั่ง SQL
 • พัฒนาเว็บไซต์ตาม UI / UX / Wireframe ที่ได้ออกแบบไว้
 • มีความรู้และศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ๆ หรือมีความรู้เกียวกับ OOP-Programming, jQuery, Ajax jQuery, MVC
 • มีความรู้ในเรื่องระบบ Google API,Facebook API
 • ถ้ามีผลงานด้านการพัฒนาเว็บไซต์ eCommerce จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบ CMS ตัวใดตัวหนึ่ง เช่น WordPress และ Magento
 • สามารถ Customize Code ของ CMS ค่ายต่างๆได้
 • สามารถ เขียน HTML ในรูปแบบ HTML5/CSS3, Media query, หรือ ใช้ framwork ต่างๆของ CSS ใด้, Table less CSS, Bootstrap
 • มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีวินัย มีทัศนคติที่ดี มีความกระตือรือร้น สนใจ และใส่ใจในงาน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีความรักในการใช้ Open source CMS และติดตามข่าวสาร การ Update ต่างๆ อยู่เสมอ

WordPress Developer 2 ตำแหน่ง

หน้าที่และงานที่ต้องรับผิดชอบ

 • พัฒนาเว็บไซต์ตามที่ได้รับมอบหมายโดยใช้ ระบบ WordPress เป็นหลัก
 • วิเคราะห์และออกแบบระบบให้สามารถทำตาม Requirement ได้
 • Install, Config, Customize คืองานหลัก
 • จัดทำคู่มือการใช้งานและ Training User

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาเว้บไซต์ด้วย WordPress
 • สามารถ Config และ Setup ระบบ ได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพสูงสุด และปลอดภัย
 • สามารถ Customize แก้ไข ปรับแต่ง Theme, Plugin ของ WordPress ได้
 • เข้าใจพื้นฐานภาษา PHP + MySQL และ Javascripts
 • สามารถใช้ เขียน HTML ในรูปแบบ HTML5/CSS3, Media query, หรือ ใช้ Framwork ต่างๆของ CSS ใด้, Table less CSS
 • เคยพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Bootstrap
 • สามารถออกแบบและจัดทำ Theme ของ WordPress ได้
 • สามารถเพิ่ม Widgets, Plugin ตามที่ต้องการได้
 • สามารถแก้ไขหน้าตาของ Website ให้เป็นไปตาม PSD
 • ขยัน สามารถทำงานภายใต้สถาวะที่กดดันได้ มีความรับผิดชอบสูง ทำงานเสร็จตรงเวลา
 • มีความรักในการใช้ Opensource และติดตามข่าวสาร การ Update ต่างๆ อยู่เสมอ

Account Executive (AE Website) 3 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบ

ติดต่อ พบลูกค้าเพื่อนำเสนองานขายเว็บไซต์ และดูแลลูกค้ารวมถึงนำเสนอบริการหลังการขาย , แนะนำ Profile บริษัท และชี้แนะเรื่องทำตลาดทางด้านออนไลน์  , สามารถทำใบเสนอราคา จัดทำ Sitemap และ เอกสารนำเสนองานได้ด้วยตัวเอง

คุณสมบัติ

 • ชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • ชอบเว็บไซต์และงานด้านออนไลน์เป็นชีวิตจิตใจ
 • เข้าใจงานด้าน Online Marketing และสามารถแนะนำข้อมูลต่างๆให้ลูกค้าได้
 • พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
 • มีทักษะด้านอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ เป็นอย่างดี
 • เข้าใจว่าเว็บไซต์ที่ดีจะต้องมีอะไรบ้าง
 • ชื่นชอบการค้า การต่อรอง การเจรจา
 • สามารถปิดการขายได้
 • มนุษย์สัมพันธ์ดีเยี่ยม บุคลิกดี หน้าตาดี คล่องแคล่ว พูดจาไพเราะ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ (Word,Excel,Mind Map)
 • ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับสื่อสารกับลูกค้าได้
 • เล่น Facebook, Line และ Google+

ผลตอบแทนและสวัสดิการ

 • เงินเดือนสูง ตามคุณสมบัติของผู้สมัคร
 • Commission สูง จากยอดขาย

Web Programmer (PHP) 3 ตำแหน่ง

หน้าที่และงานที่ต้องรับผิดชอบ

 • วิเคราะห์และออกแบบระบบ
 • ออกแบบฐานข้อมูล
 • Coding คืองานหลัก
 • พัฒนา CMS Extension ด้วย PHP
 • จัดทำคู่มือการใช้งานและ Training User

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการเขียนโปรแกรม อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้และเขียนภาษา PHP และ JavaScript เป็นอย่างดี
 • มีพื้นฐานความรู้และเข้าใจในการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และคำสั่ง SQL
 • มีความรู้และศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ๆ หรือมีความรู้เกียวกับ OOP-Programming, jQuery, Ajax jQuery, MVC
 • มีความรู้ในเรื่องระบบ Google API,Facebook API และ GIS จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบ CMS ตัวใดตัวหนึ่ง เช่น Joomla, WordPress และ Magento
 • สามารถ Customize Code ของ CMS ค่ายต่างๆได้
 • สามารถ เขียน HTML ในรูปแบบ HTML5/CSS3, Media query, หรือ ใช้ framwork ต่างๆของ CSS ใด้, Table less CSS
 • มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีวินัย มีทัศนคติที่ดี มีความกระตือรือร้น สนใจ และใส่ใจในงาน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีความรักในการใช้ Opensource CMS และติดตามข่าวสาร การ Update ต่างๆ อยู่เสมอ

Frontend Developer 2 ตำแหน่ง

หน้าที่และงานที่ต้องรับผิดชอบ

 • พัฒนาเว็บไซต์, e-Commerce websites, Responsive websites, และ Web applications
 • วิเคราะห์ศึกษาและวางแผน User Experience (UX) ที่เหมาะสมกับงาน
 • นำเสนอและแนะนำ นวัตกรรมเชิงโปรแกรมใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้า
 • พัฒนา Frontend ตามดีไซน์ที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำงานควบคู่กับ Web Designer เพื่อควบคุมคุณภาพของงานให้เป็นไปตามแบบที่นำเสนอต่อลูกค้า
 • Unit Testing

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการเขียนโปรแกรม อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้และเขียนภาษา PHP และ JavaScript เป็นอย่างดี
 • มีพื้นฐานความรู้และเข้าใจในการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และคำสั่ง SQL
 • มีความรู้และศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ๆ หรือมีความรู้เกียวกับ OOP-Programming, jQuery, Ajax jQuery, MVC
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Bootstrap , Foundation Framework จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบ CMS ตัวใดตัวหนึ่ง เช่น Joomla, WordPress และ Magento
 • สามารถ Customize Code ของ CMS ค่ายต่างๆได้
 • สามารถ เขียน HTML ในรูปแบบ HTML5/CSS3, Media query, หรือ ใช้ framwork ต่างๆของ CSS ใด้, Table less CSS
 • มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีวินัย มีทัศนคติที่ดี มีความกระตือรือร้น สนใจ และใส่ใจในงาน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีความรักในการใช้ Opensource CMS และติดตามข่าวสาร การ Update ต่างๆ อยู่เสมอ

CMS Developer (Joomla, WordPress, Magento) 2 ตำแหน่ง

หน้าที่และงานที่ต้องรับผิดชอบ

 • พัฒนาเว็บไซต์ตามที่ได้รับมอบหมายโดยใช้ ระบบ CMS เช่น Joomla, WordPress หรือ Magento เป็นหลัก
 • วิเคราะห์และออกแบบระบบให้สามารถทำตาม Requirement ได้
 • Install, Config, Customize คืองานหลัก
 • จัดทำคู่มือการใช้งานและ Training User

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบ CMS ตัวใดตัวหนึ่ง เช่น Joomla, WordPress และ Magento
 • สามารถ Config และ Setup ระบบ ได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพสูงสุด และปลอดภัย
 • สามารถ Customize ระบบได้
 • เข้าใจพื้นฐานภาษา PHP + MySQL และ Javascripts
 • สามารถใช้ เขียน HTML ในรูปแบบ HTML5/CSS3, Media query, หรือ ใช้ framwork ต่างๆของ CSS ใด้, Table less CSS
 • สามารถออกแบบและจัดทำ Template หรือ Theme ของ Joomla หรือ WordPress ได้
 • มีความรู้ที่จะสามารถแก้ไข Joomla Extension หรือ WordPress Plugin ให้เป็นไปตามที่ต้องการได้
 • สามารถเพิ่ม Component, Module, Widgets, Plugin ตามที่ต้องการได้
 • สามารถแก้ไขหน้าตาของ Website ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด
 • ขยัน สามารถทำงานภายใต้สถาวะที่กดดันได้ มีความรับผิดชอบสูง ทำงานเสร็จตรงเวลา
 • มีความรักในการใช้ Opensource และติดตามข่าวสาร การ Update ต่างๆ อยู่เสมอ

Project Manager 1 ตำแหน่ง

หน้าที่และงานที่ต้องรับผิดชอบ

 • บริหารโครงการพัฒนาซอฟท์แวร์ เช่น Web-based Application, CMS ให้เสร็จทันในเวลาที่กำหนด
 • สื่อสารกับทีมพัฒนา และลูกค้าเพื่อให้งานออกมามีคุณภาพ
 • สร้าง Project Schedule และผลักดันให้งานเสร็จเรียบร้อยตามแผน
 • เก็บความต้องการจากลูกค้า และวิเคราะห์และออกแบบให้เป็นซอฟท์แวร์ที่ตรงความต้องการ
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการพัฒนาซอฟท์แวร์ Proposal/SRS / Use Case Diagram/ เอกสารส่งมอบโครงการ
 • จัดลำดับความสำคัญของงาน และแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ให้ทีม

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโทในทุกสาขา
 • มีความรับผิดชอบสูง และมี EQ ดี
 • มีประสบการณ์อยู่ใน IT หรือ Software Development 2 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการเขียนโปรแกรม อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้และเขียนภาษา PHP และ JavaScript เป็นอย่างดี
 • มีพื้นฐานความรู้และเข้าใจในการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และคำสั่ง SQL
 • มีความรู้และศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ๆ หรือมีความรู้เกียวกับ OOP-Programming, jQuery, Ajax jQuery, MVC, CMS
 • มีความรู้ การออกแบบระบบ ซอฟท์แวร์ / IT Solutions
 • มีความเข้าใจการออกแบบ UI/UX ที่ดี
 • รักการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดเวลา และสามารถค้นคว้าความรู้ใหม่ๆด้วยตนเองได้
 • มีตรรกะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และรอบคอบ
 • สามารถวางแผนโครงการ และคุมทีมได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองกับลูกค้าได้ดี

Web Design / Graphic Design 1 ตำแหน่ง

หน้าที่และงานที่ต้องรับผิดชอบ

 • ออกแบบ Website ตาม Concept และความต้องการของลูกค้า
 • มีความชำนาญและประสบการณ์ในเรื่องการวาง Layout ของเว็บ
 • จัดทำหน้าเว็บเพจ และ Update Content
 • Banner Ad

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา ขอให้มีความสามารถและผลงานออกมาดีเป็นที่น่าพอใจ
 • สามารถใช้โปรแกรม Dreamweaver, Photoshop, Illustrator และโปรแกรมเทคนิคต่างๆ ในการจัดทำ Website ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้เรื่อง HTML, CSS, Java Script จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบจัดทำเว็บไซต์ 1 ปี
 • มีความรับผิดชอบสูง ทำงานเสร็จตรงเวลา มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ อดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเว็บไซต์ มีสไตล์ รสนิยมทางศิลป์ดี และสามารถทำออกมาเป็นงาน Website ที่สวยงาม แปลกใหม่ น่าสนใจ

พนักงานตัดต่อวิดีโอ (Video Editor) 1 ตำแหน่ง

หน้าที่และงานที่ต้องรับผิดชอบ

 • ตัดต่อวิดีโอ
 • มีความเชี่ยวชาญ ในการตัดต่อคลิบ ใส่เอ็ฟเฟค หรือลูกเล่นอื่น
 • มีทักษะในการพูด เช่น ชักชวนคน มุขฮาๆ ให้มีส่วนร่วม ขณะที่ดูคลิบ

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา ขอให้มีความสามารถและผลงานออกมาดีเป็นที่น่าพอใจ
 • สามารถใช้โปรแกรม Premiere Pro ,After Effect ,Photoshop ,illustratorได้
 • มีความตั้งใจและความคิดสร้างสรรค์
 • มีความรับผิดชอบสูง ทำงานเสร็จตรงเวลา มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ อดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

นักศึกษาฝึกงาน Content Editor / Web Master / Web Designer

บริษัท เอที ครีเอทีฟ โซลูชั่น จำกัด มีความประสงค์ที่จะรับนักศึกษาฝึกงาน เพื่อมาเรียนรู้งานในการทำเว็บไซต์ เกี่ยวกับระบบ CMS  เช่น Joomla, WordPress และ Magento และอื่นๆ

ระยะเวลาฝึกงาน: ไม่น้อยกว่า 2 เดือน
วันและเวลา: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น.
สถานที่: โครงการ BizTown ตรงข้ามบิ๊กซี สุขสวัสดิ์ (บิ๊กซีพระประแดง) ถนน สุขสวัสดิ์

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ ปวช. ปวส.หรือปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • ขยัน มีความรับผิดชอบ และความกระตือรือล้นในการทำงาน
 • หากสามารถออกแบบ Website ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

นักศึกษาฝึกงานรุ่นที่ผ่านมา

นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
น้องกิ๊กและน้องวิว น้องทั้ง 2 ฝึกงานกับบริษัทเราเป็นเวลา 2 เดือนค่ะ  น้องทั้งคู่นั้นตั้งใจที่จะเรียนรู้งานเป็นอย่างดี และมีความระเอียดรอบคอบ กระตือรือร้นในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดีกับเพื่อนร่วมงาน สามารถช่วยงานให้กับบริษัทและแบ่งเบางานของพี่ๆทีมงานได้เป็นอย่างดี

นักศึกษาจากมหาลัยราชภัฏอุดรธานี
น้องเอ็มและน้องเจมส์ ได้มาฝึกงานกับบริษัทเราเป็นเวลา 3 เดือน ระยะเวลาทั้งหมดในการฝึกงานของน้องเอ็มและน้องเจมส์นั้น น้องมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้งานเป็นอย่างมาก มีทัศนคติที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน อีกทั้งยังมีความขยันตั้งใจและช่วยเหลือทีมงานทุกคนได้เป็นอย่างดี ผลการทำงานออกมาดีและมีระเบียบเรียบร้อย

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
น้องหมิวและน้องพุด น้องได้มาฝึกงานกับบริษัทของเราเป็นระยะเวลา 3 เดือน น้องทั้งคู่เป็นเด็กที่มีความตั้งใจในการทำงานเป็นอย่างมาก เพียรพยายามจนงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี มีความสนใจและตั้งใจในการเรียนรู้งานในทุกๆด้าน มีความกระตือรือร้นในการทำงานอย่างดีเยี่ยม

สวัสดิการ

 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันสังคม
 • ลาคลอด ลาป่วย ลากิจ
 • ลาพักร้อน
 • วันหยุดประจำปี
 • OT
 • โบนัสประจำปี
 • Company Trip
 • Training
 • Fitness

ผู้สนใจให้ส่งใบสมัครและประวัติส่วนตัวมา พร้อมผลงาน มาได้ที่ info@atcreative.co.th
ให้ระบุใน Subject ของอีเมลว่า สมัครงานพร้อมระบุตำแหน่งงานและตัวอย่างผลงานที่เคยทำมาด้วยครับ
หรือสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ คุณภาวัต เบอร์โทร. 0 2462 5593 มือถือ. 081-3469014

work for life not life for work