Work With Us

บริษัท เอที ครีเอทีฟ โซลูชั่น จำกัด กำลังเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงาน เพื่อเข้ามาร่วมเป็นทีมงานในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ด้วยระบบ CMS

ตอนนี้ เอที ครีเอทีฟ โซลูชั่น เรากำลังทำ STARTUP เกี่ยวกับระบบ Omni Channel ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยให้ร้านค้าออนไลน์ที่มีช่องทางการจัดจำหน่ายหลายที่สามารถจัดการคำสั่งซื้อและสต๊อกสินค้าได้อย่างง่ายดาย ทีมงานของเรากำลังรอคุณอยู่

หากท่านใดกำลังสนใจในเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ eCommerce และการจัดทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือต้องการเติบโตไปในสายงาน eCommerce, การค้าขายออนไลน์ คุณมาถูกทางแล้ว ส่ง Resume มาเลย จะรออะไร 🙂

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

Senior PHP Developer (Yii Framework) 3 ตำแหน่ง

หน้าที่และงานที่ต้องรับผิดชอบ

 • วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน ออกแบบฐานข้อมูล
 • พัฒนา Web Application ทั้งในส่วนของ Front end และ Back end
 • ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล โปรแกรมที่ใช้เชื่อมโยง รวมถึงปรับปรุงฐานข้อมูล
 • วิเคราะห์และออกแบบระบบการทำงานตามความต้องการของลูกค้า
 • ร่วมเสนอแนวทางการพัฒนาระบบที่สามารถตอบโจทย์ของแต่ละโครงการ
 • ตรวจสอบงานให้แน่ใจว่าเสร็จสมบูรณ์ ไม่มีข้อผิดพลาด และได้มาตรฐานของบริษัท

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ในการใช้ Yii Framework มาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี และมีผลงาน Online อยู่
 • มีความรู้และเขียนภาษา PHP และ JavaScript, AJAX เป็นอย่างดี
 • เคยจัดการกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data
 • พัฒนาเว็บไซต์ตาม UI / UX / Wireframe ที่ได้ออกแบบไว้
 • มีความรู้ในเรื่องระบบ Google API, Facebook API, LINE API
 • ถ้ามีผลงานด้านการพัฒนาเว็บไซต์ eCommerce จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบ CMS ตัวใดตัวหนึ่ง เช่น WordPress และ Magento
 • สามารถ Customize Code ของ CMS ค่ายต่างๆได้
 • สามารถ เขียน HTML ในรูปแบบ HTML5/CSS3, Media query, หรือ ใช้ framwork ต่างๆของ CSS ใด้, Table less CSS, Bootstrap
 • มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีวินัย มีทัศนคติที่ดี มีความกระตือรือร้น สนใจ และใส่ใจในงาน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีความรักในการใช้ Open source CMS และติดตามข่าวสาร การ Update ต่างๆอยู่เสมอ

Web Content Editor 2 ตำแหน่ง

หน้าที่และงานที่ต้องรับผิดชอบ

 • สร้าง Content คุณภาพเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ เพื่อใช้ในการนำเสนอบน Online Channels ทั้งหมด (Social Media, Official website)
 • เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ โปรโมชั่น กิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) ร่วมกับทีมการตลาดของบริษัท
 • ดูแล บริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) ต่างๆของบริษัท
 • ค้นหาข้อมูลและนำมาเรียบเรียงใหม่ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูแล Artwork ของ Content ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับที่กำหนด
 • มีความสามารถในการทำภาพประกอบบน Web Site
 • เกาะติดกระแสใหม่ๆ เทรนด์ปัจจุบัน หรือข่าวสาร เพื่อนำมาคิดริเริ่มและสร้างเนื้อหา หรือถ่ายถอดเรื่องราวต่างๆ ให้น่าสนใจและทันต่อเหตุการณ์
 • วางแผนและดำเนินการจัดการข้อมูลและปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บไซต์และ ช่องทางอื่นๆ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันสมัย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงานและดำเนินชีวิต
 • มีความรับผิดชอบสูง มีทักษะในการสื่อสารดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีหากมีประสบการณ์ในตำแหน่ง Content จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีวินัย มีทัศนคติที่ดี มีความกระตือรือร้น สนใจ และใส่ใจในงาน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

Senior Web Developer (PHP) 2 ตำแหน่ง

หน้าที่และงานที่ต้องรับผิดชอบ

 • วิเคราะห์และออกแบบระบบ ออกแบบฐานข้อมูล
 • พัฒนาระบบ Content Management System ตามระบบมาตรฐานของบริษัท
 • ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล โปรแกรมที่ใช้เชื่อมโยง รวมถึงปรับปรุงฐานข้อมูล
 • วิเคราะห์และออกแบบระบบการทำงานตามความต้องการของลูกค้า
 • ร่วมเสนอแนวทางการพัฒนาระบบที่สามารถตอบโจทย์ของแต่ละโครงการ
 • ตรวจสอบงานให้แน่ใจว่าเสร็จสมบูรณ์ ไม่มีข้อผิดพลาด และได้มาตรฐานของบริษัท

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการเขียนโปรแกรม อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้และเขียนภาษา PHP และ JavaScript เป็นอย่างดี
 • มีพื้นฐานความรู้และเข้าใจในการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และคำสั่ง SQL
 • พัฒนาเว็บไซต์ตาม UI / UX / Wireframe ที่ได้ออกแบบไว้
 • มีความรู้และศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ๆ หรือมีความรู้เกียวกับ OOP-Programming, jQuery, Ajax jQuery, MVC
 • มีความรู้ในเรื่องระบบ Google API,Facebook API
 • ถ้ามีผลงานด้านการพัฒนาเว็บไซต์ eCommerce จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบ CMS ตัวใดตัวหนึ่ง เช่น WordPress และ Magento
 • สามารถ Customize Code ของ CMS ค่ายต่างๆได้
 • สามารถ เขียน HTML ในรูปแบบ HTML5/CSS3, Media query, หรือ ใช้ framwork ต่างๆของ CSS ใด้, Table less CSS, Bootstrap
 • มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีวินัย มีทัศนคติที่ดี มีความกระตือรือร้น สนใจ และใส่ใจในงาน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีความรักในการใช้ Open source CMS และติดตามข่าวสาร การ Update ต่างๆ อยู่เสมอ

WordPress Developer 2 ตำแหน่ง

หน้าที่และงานที่ต้องรับผิดชอบ

 • พัฒนาเว็บไซต์ตามที่ได้รับมอบหมายโดยใช้ ระบบ WordPress เป็นหลัก
 • วิเคราะห์และออกแบบระบบให้สามารถทำตาม Requirement ได้
 • Install, Config, Customize คืองานหลัก
 • จัดทำคู่มือการใช้งานและ Training User

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาเว้บไซต์ด้วย WordPress
 • สามารถ Config และ Setup ระบบ ได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพสูงสุด และปลอดภัย
 • สามารถ Customize แก้ไข ปรับแต่ง Theme, Plugin ของ WordPress ได้
 • เข้าใจพื้นฐานภาษา PHP + MySQL และ Javascripts
 • สามารถใช้ เขียน HTML ในรูปแบบ HTML5/CSS3, Media query, หรือ ใช้ Framwork ต่างๆของ CSS ใด้, Table less CSS
 • เคยพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Bootstrap
 • สามารถออกแบบและจัดทำ Theme ของ WordPress ได้
 • สามารถเพิ่ม Widgets, Plugin ตามที่ต้องการได้
 • สามารถแก้ไขหน้าตาของ Website ให้เป็นไปตาม PSD
 • ขยัน สามารถทำงานภายใต้สถาวะที่กดดันได้ มีความรับผิดชอบสูง ทำงานเสร็จตรงเวลา
 • มีความรักในการใช้ Opensource และติดตามข่าวสาร การ Update ต่างๆ อยู่เสมอ

Account Executive (AE Website) 3 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบ

ติดต่อ พบลูกค้าเพื่อนำเสนองานขายเว็บไซต์ และดูแลลูกค้ารวมถึงนำเสนอบริการหลังการขาย , แนะนำ Profile บริษัท และชี้แนะเรื่องทำตลาดทางด้านออนไลน์  , สามารถทำใบเสนอราคา จัดทำ Sitemap และ เอกสารนำเสนองานได้ด้วยตัวเอง

คุณสมบัติ

 • ชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • ชอบเว็บไซต์และงานด้านออนไลน์เป็นชีวิตจิตใจ
 • เข้าใจงานด้าน Online Marketing และสามารถแนะนำข้อมูลต่างๆให้ลูกค้าได้
 • พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
 • มีทักษะด้านอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ เป็นอย่างดี
 • เข้าใจว่าเว็บไซต์ที่ดีจะต้องมีอะไรบ้าง
 • ชื่นชอบการค้า การต่อรอง การเจรจา
 • สามารถปิดการขายได้
 • มนุษย์สัมพันธ์ดีเยี่ยม บุคลิกดี หน้าตาดี คล่องแคล่ว พูดจาไพเราะ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ (Word,Excel,Mind Map)
 • ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับสื่อสารกับลูกค้าได้
 • เล่น Facebook, Line และ Google+

ผลตอบแทนและสวัสดิการ

 • เงินเดือนสูง ตามคุณสมบัติของผู้สมัคร
 • Commission สูง จากยอดขาย

Web Programmer (PHP) 3 ตำแหน่ง

หน้าที่และงานที่ต้องรับผิดชอบ

 • วิเคราะห์และออกแบบระบบ
 • ออกแบบฐานข้อมูล
 • Coding คืองานหลัก
 • พัฒนา CMS Extension ด้วย PHP
 • จัดทำคู่มือการใช้งานและ Training User

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการเขียนโปรแกรม อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้และเขียนภาษา PHP และ JavaScript เป็นอย่างดี
 • มีพื้นฐานความรู้และเข้าใจในการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และคำสั่ง SQL
 • มีความรู้และศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ๆ หรือมีความรู้เกียวกับ OOP-Programming, jQuery, Ajax jQuery, MVC
 • มีความรู้ในเรื่องระบบ Google API,Facebook API และ GIS จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบ CMS ตัวใดตัวหนึ่ง เช่น Joomla, WordPress และ Magento
 • สามารถ Customize Code ของ CMS ค่ายต่างๆได้
 • สามารถ เขียน HTML ในรูปแบบ HTML5/CSS3, Media query, หรือ ใช้ framwork ต่างๆของ CSS ใด้, Table less CSS
 • มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีวินัย มีทัศนคติที่ดี มีความกระตือรือร้น สนใจ และใส่ใจในงาน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีความรักในการใช้ Opensource CMS และติดตามข่าวสาร การ Update ต่างๆ อยู่เสมอ

Frontend Developer 2 ตำแหน่ง

หน้าที่และงานที่ต้องรับผิดชอบ

 • พัฒนาเว็บไซต์, e-Commerce websites, Responsive websites, และ Web applications
 • วิเคราะห์ศึกษาและวางแผน User Experience (UX) ที่เหมาะสมกับงาน
 • นำเสนอและแนะนำ นวัตกรรมเชิงโปรแกรมใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้า
 • พัฒนา Frontend ตามดีไซน์ที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำงานควบคู่กับ Web Designer เพื่อควบคุมคุณภาพของงานให้เป็นไปตามแบบที่นำเสนอต่อลูกค้า
 • Unit Testing

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการเขียนโปรแกรม อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้และเขียนภาษา PHP และ JavaScript เป็นอย่างดี
 • มีพื้นฐานความรู้และเข้าใจในการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และคำสั่ง SQL
 • มีความรู้และศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ๆ หรือมีความรู้เกียวกับ OOP-Programming, jQuery, Ajax jQuery, MVC
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Bootstrap , Foundation Framework จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบ CMS ตัวใดตัวหนึ่ง เช่น Joomla, WordPress และ Magento
 • สามารถ Customize Code ของ CMS ค่ายต่างๆได้
 • สามารถ เขียน HTML ในรูปแบบ HTML5/CSS3, Media query, หรือ ใช้ framwork ต่างๆของ CSS ใด้, Table less CSS
 • มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีวินัย มีทัศนคติที่ดี มีความกระตือรือร้น สนใจ และใส่ใจในงาน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีความรักในการใช้ Opensource CMS และติดตามข่าวสาร การ Update ต่างๆ อยู่เสมอ

CMS Developer (Joomla, WordPress, Magento) 2 ตำแหน่ง

หน้าที่และงานที่ต้องรับผิดชอบ

 • พัฒนาเว็บไซต์ตามที่ได้รับมอบหมายโดยใช้ ระบบ CMS เช่น Joomla, WordPress หรือ Magento เป็นหลัก
 • วิเคราะห์และออกแบบระบบให้สามารถทำตาม Requirement ได้
 • Install, Config, Customize คืองานหลัก
 • จัดทำคู่มือการใช้งานและ Training User

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบ CMS ตัวใดตัวหนึ่ง เช่น Joomla, WordPress และ Magento
 • สามารถ Config และ Setup ระบบ ได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพสูงสุด และปลอดภัย
 • สามารถ Customize ระบบได้
 • เข้าใจพื้นฐานภาษา PHP + MySQL และ Javascripts
 • สามารถใช้ เขียน HTML ในรูปแบบ HTML5/CSS3, Media query, หรือ ใช้ framwork ต่างๆของ CSS ใด้, Table less CSS
 • สามารถออกแบบและจัดทำ Template หรือ Theme ของ Joomla หรือ WordPress ได้
 • มีความรู้ที่จะสามารถแก้ไข Joomla Extension หรือ WordPress Plugin ให้เป็นไปตามที่ต้องการได้
 • สามารถเพิ่ม Component, Module, Widgets, Plugin ตามที่ต้องการได้
 • สามารถแก้ไขหน้าตาของ Website ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด
 • ขยัน สามารถทำงานภายใต้สถาวะที่กดดันได้ มีความรับผิดชอบสูง ทำงานเสร็จตรงเวลา
 • มีความรักในการใช้ Opensource และติดตามข่าวสาร การ Update ต่างๆ อยู่เสมอ

Project Manager 1 ตำแหน่ง

หน้าที่และงานที่ต้องรับผิดชอบ

 • บริหารโครงการพัฒนาซอฟท์แวร์ เช่น Web-based Application, CMS ให้เสร็จทันในเวลาที่กำหนด
 • สื่อสารกับทีมพัฒนา และลูกค้าเพื่อให้งานออกมามีคุณภาพ
 • สร้าง Project Schedule และผลักดันให้งานเสร็จเรียบร้อยตามแผน
 • เก็บความต้องการจากลูกค้า และวิเคราะห์และออกแบบให้เป็นซอฟท์แวร์ที่ตรงความต้องการ
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการพัฒนาซอฟท์แวร์ Proposal/SRS / Use Case Diagram/ เอกสารส่งมอบโครงการ
 • จัดลำดับความสำคัญของงาน และแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ให้ทีม

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโทในทุกสาขา
 • มีความรับผิดชอบสูง และมี EQ ดี
 • มีประสบการณ์อยู่ใน IT หรือ Software Development 2 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการเขียนโปรแกรม อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้และเขียนภาษา PHP และ JavaScript เป็นอย่างดี
 • มีพื้นฐานความรู้และเข้าใจในการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และคำสั่ง SQL
 • มีความรู้และศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ๆ หรือมีความรู้เกียวกับ OOP-Programming, jQuery, Ajax jQuery, MVC, CMS
 • มีความรู้ การออกแบบระบบ ซอฟท์แวร์ / IT Solutions
 • มีความเข้าใจการออกแบบ UI/UX ที่ดี
 • รักการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดเวลา และสามารถค้นคว้าความรู้ใหม่ๆด้วยตนเองได้
 • มีตรรกะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และรอบคอบ
 • สามารถวางแผนโครงการ และคุมทีมได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองกับลูกค้าได้ดี

Web Design / Graphic Design 1 ตำแหน่ง

หน้าที่และงานที่ต้องรับผิดชอบ

 • ออกแบบ Website ตาม Concept และความต้องการของลูกค้า
 • มีความชำนาญและประสบการณ์ในเรื่องการวาง Layout ของเว็บ
 • จัดทำหน้าเว็บเพจ และ Update Content
 • Banner Ad

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา ขอให้มีความสามารถและผลงานออกมาดีเป็นที่น่าพอใจ
 • สามารถใช้โปรแกรม Dreamweaver, Photoshop, Illustrator และโปรแกรมเทคนิคต่างๆ ในการจัดทำ Website ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้เรื่อง HTML, CSS, Java Script จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบจัดทำเว็บไซต์ 1 ปี
 • มีความรับผิดชอบสูง ทำงานเสร็จตรงเวลา มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ อดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเว็บไซต์ มีสไตล์ รสนิยมทางศิลป์ดี และสามารถทำออกมาเป็นงาน Website ที่สวยงาม แปลกใหม่ น่าสนใจ

พนักงานตัดต่อวิดีโอ (Video Editor) 1 ตำแหน่ง

หน้าที่และงานที่ต้องรับผิดชอบ

 • ตัดต่อวิดีโอ
 • มีความเชี่ยวชาญ ในการตัดต่อคลิบ ใส่เอ็ฟเฟค หรือลูกเล่นอื่น
 • มีทักษะในการพูด เช่น ชักชวนคน มุขฮาๆ ให้มีส่วนร่วม ขณะที่ดูคลิบ

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา ขอให้มีความสามารถและผลงานออกมาดีเป็นที่น่าพอใจ
 • สามารถใช้โปรแกรม Premiere Pro ,After Effect ,Photoshop ,illustratorได้
 • มีความตั้งใจและความคิดสร้างสรรค์
 • มีความรับผิดชอบสูง ทำงานเสร็จตรงเวลา มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ อดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

UI/UX Designer

หน้าที่และงานที่ต้องรับผิดชอบ

 • ออกแบบเว็บไซต์, UX/UI ให้กับลูกค้า
 • เรียนรู้และใช้เทคนิคการทำ UX ที่เหมาะสม เพื่อแก้ปัญหาให้กับงานนั้นๆ
 • ใช้กระบวนการออกแบบมาแก้ปัญหา แก้โจทย์ คิด Concepts, ออกแบบ Site Structure, ออกแบบ Wireframes เพื่อจะนำไปเป็นงานออกแบบที่ไม่ใช่แค่สวย สะดุดตา แต่จะต้องใช้งานง่าย และมี User Experience ที่ดี
 • สร้าง Design System เพื่อส่งต่อให้ และทำงานร่วมกับ Developer ได้ง่าย ใช้งานได้จริง ตรงกับที่วางแผนและออกแบบเอาไว้
 • เข้าประชุมกับลูกค้า เพื่อรับ Requirements, นำเสนอผลงาน และร่วมวางแผน เสนอแนวคิดร่วมกับทีม
 • ได้ทำงานร่วมทีมกับฝ่ายอื่นๆ ได้แก่ Marketing และ Content เพื่อให้ผลงานออกมาดีและสมบูรณ์ที่สุด

คุณสมบัติ

UX/UI Designer เป็นคนที่เข้าใจว่า Design ไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้สึก หรือความสวยงาม แต่จะต้องเป็นการออกแบบที่เอาไปใช้ได้จริงในเชิงธุรกิจ พร้อมสำหรับการนำไปทำการตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • เชี่ยวชาญการออกแบบ Web design / UI design
 • เข้าใจหลักการออกแบบแบบอยู่ในสายเลือด เป็นคนละเอียดละออ ใส่ใจในทุกดีเทล 1-2 pixels ก็ไม่ปล่อยให้หลุดไปได้ง่ายๆ ถ้ามันส่งผลกระทบกับภาพรวมของงงาน
 • คิดงานอย่างมีหลักการ มีทีมาที่ไป มีเหตุผลสนับสนุนแนวคิด ทั้งในเชิงการใช้งาน ธุรกิจ การตลาด และความสวยงาม
 • เข้าใจว่าการออกแบบเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นบนหน้าจอนั้นต่างจากการออกแบบสิ่งพิมพ์
 • พร้อมรับฟังคอมเมนต์ที่มีเหตุผล ที่จะช่วยทำให้งานดีขึ้นไปเรื่อยๆ
 • มีประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรม Figma, Adobe XD (ถ้าไม่เป็นแต่งานดี สมัครมาก่อนค่อยเรียนรู้ได้)
 • มี passion ในเรื่องของ UX, การออกแบบ, เทคโนโลยี เวลาว่างเป็นต้องหาความรู้อัปเดตตัวเองอยู่เสมอ
 • หากเข้าใจ HTML, CSS, การพัฒนาเว็บไซต์ WordPress, Magento จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Software Tester

สามารถออกแบบ Use case และ execution use case ได้ มีทักษะ ในการประเมินความผิดพลาดของ program หรือ ช่องโหว่ที่อาจจะเป็นไปได้ และ เข้าใจใน Business requirement เพื่อให้ คิดวิเคราะห์ และ ออกแบบ use case รวมทั้ง พูดคุยกับ developer เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง
เราทำงานร่วมกันเป็นทีม และ ทีมงานก็เป็นทีมงานที่พร้อมจะเรียนรู้ และ เติบโตไปพร้อมๆกัน
เราทำงานร่วมกันในรูปแบบ Agile Scrum โดยมีเป้าหมาย เพื่อ ลดความเครียดในการทำงาน เพิ่มความโปร่งใส ของ Project มากขึ้น ถ้าคุณยังไม่เคยทำงานแบบ Agile Scrum ไม่เป็นไป เราสามารถช่วยแนะนำ เพื่อให้เข้าใจภาพ และทำงานร่วมกันได้อย่างไม่ยาก

หน้าที่และงานที่ต้องรับผิดชอบ

• ทำความเข้าใจ Business requirement และ เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของคนใช้งาน และ การทำงานของระบบ
• ออกแบบ Use case / test scenario / test case / test script ที่ตรงตามความต้องการของ requirement และผู้ใช้งาน
• ดำเนินการทดสอบ และ feed back งานที่ทดสอบได้ตรงตาม Use case / test scenario / test case / test script และ ความต้องการของระบบ
• สามารถเรียนรู้และเข้าใจ business requirement และ การทำงานของระบบที่มีอยู่เดิมได้
• ทำงานกับทีม ด้วย Agile methodology
• ทำงานร่วมกับผู้อื่น และ ช่วยตรวจสอบแก้ปัญหาร่วมกัน เพื่อมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมาย
• ทำงานตามแนวทางร่วมกัน เพื่อให้ได้คุณภาพมากที่สุด
• ส่ง report ความคืบหน้า ด้วยเครื่องมือต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

• ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ในการทดสอบ และเขียนหรือแก้ไข test scenario, test case , test step
– มีความเข้าใจ UX/UI เป็นอย่างดี
– มีความเข้าใจ HTML5/CSS3 เบื้องต้น
• มีความรู้เข้าใจในเรื่อง application testing, system testing concept และหรือ software testing methodology
• สามารถอ่านและเข้าใจ software specification document ได้
• สามารถดำเนินการทดสอบได้หลายแบบ ไม่ว่าจะเป็น stories, chores, bugs ได้ในงานหลายรูปแบบ และ หลาย project
• เข้าใจ SQL statement , store procedure, query จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันเรื่องเวลาได้
• บริหารจัดการระหว่างชีวิต และ งานได้
• สามารถทำงานเกินกว่าเวลาได้ในบางครั้ง หรือว่าทำงาน/แก้ไข งานที่มีปัญหา แม้ว่าอยู่นอกเวลางานได้ในบางครั้ง
• ทำงานเป็นทีม และ มีใจอยากให้บริการช่วยเหลือทีม คิดบวก

Project Coordinator (Web Site)

หน้าที่และงานที่ต้องรับผิดชอบ
– เป็นผู้ช่วย Project Manager ในการบริหารจัดการโครงการ
– เก็บความต้องการของลูกค้า และทำรายงานการประชุม
– ดูแลโครงการณ์ที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด
– ประสานงานระหว่าง ลูกค้า และทีม (โปรแกรมเมอร์ กราฟฟิกดีไซด์) เพื่อให้โครงการดำเนินไปได้ต่อเนื่องไม่มีสะดุด
– คอยให้ข้อมูล คำแนะนำ รายงานความคืบหน้าของโครงการ ให้แก่ลูกค้าทราบ เป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่า ทีมดำเนินการไปตามที่ลูกค้าต้องการ
– ตรวจสอบความถูกต้องของงาน ที่ทีมทำขึ้น ก่อนส่งมอบให้แก่ลูกค้า
– วางแผนและดำเนินการจัดการข้อมูลและปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บไซต์และ ช่องทางอื่นๆ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันสมัย
– ทำงานภายใต้ความกดดันให้เสร็จสิ้นโครงการตามกำหนดเวลา
– สามารถตรวจสอบความคืบหน้าของงาน และตรวจสอบงานได้
– จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
– การปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
– ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ และ ไอที
– มีทัศนคติที่ดีในการทำงานและดำเนินชีวิต
– หากมีความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรม จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
– หากสามารถสื้อสารภาษาอังกฤษได้ดี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความรับผิดชอบสูง มีทักษะในการสื่อสารดี
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีหากมีประสบการณ์ในตำแหน่งประสานงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีวินัย มีทัศนคติที่ดี มีความกระตือรือร้น สนใจ และใส่ใจในงาน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

Digital Marketing Specialist

หน้าที่และงานที่ต้องรับผิดชอบ
– วางแผนกลยุทธ์และจัดทำโฆษณา Online ให้ลูกค้าหลากหลายธุรกิจ และสามารภให้คำแนะนำลูกค้าได้
– บริหารจัดการบัญชีโฆษณาบน Facebook Ads, Google Ads, Youtube Ads , GDN และ DoubleClick Ad Exchange
– คิดแคมเปญโฆษณา แต่งคำโฆษณา (ภาษไทย/ภาษาอังกฤษ) ที่เหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้า
– สามารถ Set structure บน  Google ตามกลุ่มเป้าหมาย ได้อย่างมีกลยุทธ์
– มีประสบการ์ณในการทำ Conversion campaign และ แก้ไขปัญหาแคมเปญที่ไม่เกิด Conversion ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตาม KPI ที่ลูกค้ากำหนด
– ดูแลค่าใช้จ่ายในการทำโฆษณาให้คุ้มค่ากับงบประมาณที่ลูกค้าวางไว้
– วิเคราะห์สถิติ จัดทำรายงานและสรุปผลและ การใช้เงินในแต่ละ Campaign อย่างมีระบบแบบแผน

คุณสมบัติ
– สัญชาติไทยเท่านั้น
– มีประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป ด้าน Online Marketing, Google Ads, Facebook Ads กับลูกค้าหลากหลายธุรกิจ
– สอบผ่าน Certified Google & Facebook examination มีประสบการณ์ ด้าน Google Analytics, และ Google Tag manager  และเข้าการเขียนและติดตั้ง Tracking code จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถวิเคราะห์ในเชิงสถิติ จัดทำรายงานตัวเลขต่างๆ ได้
– สามารถใช้ Google Sheet, Google Slide ได้

นักศึกษาฝึกงาน Content Editor / Web Master / Web Designer

บริษัท เอที ครีเอทีฟ โซลูชั่น จำกัด มีความประสงค์ที่จะรับนักศึกษาฝึกงาน เพื่อมาเรียนรู้งานในการทำเว็บไซต์ เกี่ยวกับระบบ CMS  เช่น Joomla, WordPress และ Magento และอื่นๆ

ระยะเวลาฝึกงาน: ไม่น้อยกว่า 2 เดือน
วันและเวลา: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น.
สถานที่: โครงการ BizTown ตรงข้ามบิ๊กซี สุขสวัสดิ์ (บิ๊กซีพระประแดง) ถนน สุขสวัสดิ์

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ ปวช. ปวส.หรือปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • ขยัน มีความรับผิดชอบ และความกระตือรือล้นในการทำงาน
 • หากสามารถออกแบบ Website ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

นักศึกษาฝึกงานรุ่นที่ผ่านมา

นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
น้องกิ๊กและน้องวิว น้องทั้ง 2 ฝึกงานกับบริษัทเราเป็นเวลา 2 เดือนค่ะ  น้องทั้งคู่นั้นตั้งใจที่จะเรียนรู้งานเป็นอย่างดี และมีความระเอียดรอบคอบ กระตือรือร้นในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดีกับเพื่อนร่วมงาน สามารถช่วยงานให้กับบริษัทและแบ่งเบางานของพี่ๆทีมงานได้เป็นอย่างดี

นักศึกษาจากมหาลัยราชภัฏอุดรธานี
น้องเอ็มและน้องเจมส์ ได้มาฝึกงานกับบริษัทเราเป็นเวลา 3 เดือน ระยะเวลาทั้งหมดในการฝึกงานของน้องเอ็มและน้องเจมส์นั้น น้องมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้งานเป็นอย่างมาก มีทัศนคติที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน อีกทั้งยังมีความขยันตั้งใจและช่วยเหลือทีมงานทุกคนได้เป็นอย่างดี ผลการทำงานออกมาดีและมีระเบียบเรียบร้อย

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
น้องหมิวและน้องพุด น้องได้มาฝึกงานกับบริษัทของเราเป็นระยะเวลา 3 เดือน น้องทั้งคู่เป็นเด็กที่มีความตั้งใจในการทำงานเป็นอย่างมาก เพียรพยายามจนงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี มีความสนใจและตั้งใจในการเรียนรู้งานในทุกๆด้าน มีความกระตือรือร้นในการทำงานอย่างดีเยี่ยม

สวัสดิการ

 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันสังคม
 • ลาคลอด ลาป่วย ลากิจ
 • ลาพักร้อน
 • วันหยุดประจำปี
 • OT
 • โบนัสประจำปี
 • Company Trip
 • Training
 • Fitness

ผู้สนใจให้ส่งใบสมัครและประวัติส่วนตัวมา พร้อมผลงาน มาได้ที่ info@atcreative.co.th
ให้ระบุใน Subject ของอีเมลว่า สมัครงานพร้อมระบุตำแหน่งงานและตัวอย่างผลงานที่เคยทำมาด้วยครับ
หรือสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ ฝ่าย HR เบอร์โทร. 0 2462 5593

work for life not life for work